Hirdetmények

Kedves dunabogdányi lakosok, ingatlantulajdonosok, építtetők, tervezők!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta Dunabogdány község Településképi Rendeletét (a továbbiakban: TKR).

(A településkép védelméről szóló 5/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelet megtalálható a www.dunabogdany.hu honlapon.)

A TKR kiterjed az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására.

A TKR magába foglalja az eddig külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet, helyi örökségvédelemről szóló rendeletet, reklámrendeletet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait.

A TKR településképi követelményeket fektet le a község területére nézve, mely meghatározza az építmények arculati követelményeit, meghatározza azokat az értékeket, melyek mindenképp megőrzendők az utókor számára. Rögzíti a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás, valamint a szakmai konzultáció szabályait.

A TKR a község teljes közigazgatási területére vonatkozik, 2019. június 1-től hatályos.

Ezúton szeretném a Tisztelt Lakosság figyelmébe ajánlani a szakmai konzultáció kérésének lehetőségét, melynek keretében a települési főépítész díjmentesen segítséget nyújt az építési tevékenységet tervező lakosoknak, legyen szó családi ház építéséről, vagy akár egy kerítés építésről, vagy homlokzat átszínezéséről.

 

Schuszter Gergely polgármester

 

Önkormányzati döntés közzététele

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata módosította Településszerkezeti tervét, valamint Helyi Építési Szabályzatát.

A módosítás tárgya: a Református templom és parókia területe - 181, 182, 183 hrsz.

Az érintett területre vonatkozó jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítás, valamint a jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítás dokumentációja a http://www.dunabogdany.hu/telepuelesrendezesi-eszkoezoek oldalon tekinthetők meg.

A településszerkezeti tervet módosító határozat száma: 1/2019. (I. 3.) önkormányzati határozat.

A település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014 (X. 7.) rendeletet módosító önkormányzati rendelet száma: 1/2019. (I. 4.)

Felhívás - partnerségi egyeztetésre a Gondűző Büfé környezetének rendezésével kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és a további partnereket, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata – a 63/2018. (VII. 9.) önkormányzati határozatával – a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő részmódosítását határozta el az alábbi területre és feladatra:

Gondűző Büfé környezetének rendezése (vízgazdálkodási terület módosítása, mivel vízfolyás még csak időszakosan sem jelenik meg a területen, valamint az övezeti előírások módosítása a kialakult használatnak megfelelően)

A tervezési terület pontos lehatárolása: Kossuth Lajos út – 850/2 hrsz. közterület – Szentendrei Duna-ág – 855 hrsz.-ú vízfolyás által határolt terület.

A tervmódosítással kapcsolatos részletes előzetes tájékoztatás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint itt:  előzetes tájékoztatás.pdf

A fent ismertetett részmódosítással kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat az érintett lakosság, a helyi civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak (partnerek) – a 7/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint – 2018. szeptember 30-ig az alábbi elérhetőségeken keresztül:

postacím: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76., e-mail: info@dunabogdany.hu

Dunabogdány Község Önkormányzata

 

 

HIRDETMÉNY az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád-Dömös településhatár - Szentendre közötti szakaszának létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás ügyében

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján az alábbiakról értesítem az érintetteket:

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE/KTFO/906-3/2018. ügyiratszámon határozatot hozott Szabó Gábor fellebbezése alapján az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád-Dömös településhatár – Szentendre közötti szakaszának létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás ügyében.

A határozat szerint a másodfokú hatóság felülvizsgálta a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának PE-06/KTF/1535-52/2018. ügyiratszámú határozatát Szabó Gábor (2017 Pócsmegyer, Dülöngélő sor 5.) fellebbezése folytán és az elsőfokú határozatot megváltoztatta.

A döntés jogorvoslati tájékoztatása értelmében: A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a kézbesítéssel jogerőssé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2018. május 29.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai: Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Szentendreközigazgatási területén belül.

Felhívom az érintettek figyelmét arra, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE/KTFO/906-3/2018. ügyiratszámon határozata, valamint annak előzményei a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

 

Dunabogdány, 2018. május 29.

 

 

Dr. Németh József

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati döntés közzététele

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata módosította Településszerkezeti tervét, valamint Helyi Építési Szabályzatát.

A módosítás tárgya:

 1. Öreg Kálvária utca (és környezete) szabályozási szélességének módosítása
 2. Cinke utca szabályozási szélességének módosítása
 3. Gksz-2 építési övezet szabályozási paramétereinek módosítása
 4. Óvoda intézményi övezetbe történő átsorolása
 5. Működő mosoda településrendezési hátterének rendezése

Az érintett területre vonatkozó jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítás, valamint a jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítás dokumentációja a http://www.dunabogdany.hu/telepuelesrendezesi-eszkoezoek oldalon tekinthetők meg.

A településszerkezeti tervet módosító határozat száma: 104/2017. (X.16.) önkormányzati határozat.

A település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014 (X.7) rendeletet módosító önkormányzati rendelet száma: 10/2017. (X.17.)

 

*********

 

Önkormányzati döntés közzététele.docx.pdf

Az Önkormányzat 84/2017 (IX.11.) önkormányzati határozata a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás vélemányezési szakaszának lezárásáról.

 

*********

 

Végzések állandó lakcímek fiktiválása ügyében

Nagy Róbert Benjamin állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

(2017. augusztus 21.)

 

*********

 

Felhívás - partnerségi egyeztetés

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és a további partnereket, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata – a 68/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozatával – elfogadta a község Településszerkezeti terve, továbbá Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve módosításának véleményezési anyagát. A módosítás több kisebb területet érint, az alábbiak szerint:

 1. Öreg Kálvária utca (és környezete) szabályozási szélességének módosítása
 2. Cinke utca szabályozási szélességének módosítása
 3. Gksz-2 építési övezet szabályozási paramétereinek módosítása
 4. Óvoda intézményi övezetbe történő átsorolása
 5. Működő mosoda településrendezési hátterének rendezése

A tervmódosítással kapcsolatos részletes tájékoztatás, véleményezési anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.

A fent ismertetett tervmódosítással kapcsolatban - a 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint – 2017. július 31-ig tehetik meg írásos javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken keresztül:

postacím: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

e-mail: info@dunabogdany.hu

Schuszter Gergely polgármester

 

 

 

********

Végzések állandó lakcímek fiktiválása ügyében

Varga Zoltán állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Varga Albert állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Varga Adalbert állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Pataki Izabella Katalin állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Kovács Szilvia állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Jánosi Róbert állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Huszár Dénes állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Huszár Aranka állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Gaspar Éva állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Fehér Boldizsár állandó lakcímének fikvitálási ügye.pdf

Elekes Ferenc és gyermekei állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Elekes Erzsébet Hajnal állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Chis Éva állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Baczó Mária állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Bársony Károly Róbert állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Apro Erica Elena állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

(feltéve: 2017. július 05.)

 

 

*******

Dunabogdány hulladéknaptár 2017: Dunabogdány_hulladéknaptár_2017.pdf

*******

 

Önkormányzati döntés közzététele

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata módosította Helyi Építési Szabályzatát.

A módosítás tárgya:

-          Az Lke-1 építési övezet szabályozási paramétereinek módosítása az elhelyezhető épületszámra vonatkozóan.

-          A Vt-2 építési övezet előírásainak módosítása, pontosítása.

Az érintett területre vonatkozó jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítás dokumentációja a http://www.dunabogdany.hu/telepuelesrendezesi-eszkoezoek oldalon tekinthető meg.

A település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014 (X. 7.) rendeletet módosító önkormányzati rendelet száma: 3/2017. (III. 28.)

 

 

Önkormányzati döntés közzététele

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata módosította Településszerkezeti tervét, valamint Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét. A módosítás tárgya: a Bergmann-tó és környezete szabályozása.

Az érintett területre vonatkozó jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítás, valamint a jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítás dokumentációja a http://www.dunabogdany.hu/telepuelesrendezesi-eszkoezoek oldalon tekinthetők meg.

A településszerkezeti tervet módosító határozat száma: 108/2016 (XI.14) Önk. hat. 

A település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014 (X.7) rendeletet módosító önkormányzati rendelet száma: 12/2016 (XI.14.)

 

*********

Hirdetmény vadászterület földtulajdonosi képviselőjének nyilvántartásba vételéről

Hirdetmény_vadászterület

*********

Végzések állandó lakcímek fiktiválása ügyében

Péter Imre állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Mátis Ildikó állandó lakcímének fiktiválási ügye.pdf

Kiss Sándor lakcímének fiktiválási ügye.pdf

(feltéve: 2016.szeptember 19.)

*********

Önkormányzati döntés közzététele

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata módosítani kívánja Településszerkezeti tervét, valamint Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét. A módosítás tárgya: a Bergmann-tó és környezete szabályozása.

Az érintett területre vonatkozóan az Önkormányzat a Településszerkezeti terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításának elkészítésével az A.D.U. Építész Iroda Kft.-t bízta meg.

A tervmódosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által szabályozott teljes eljárás keretein belül történt.

A településtervező által elkészített tervmódosításról szóló ismertető megküldésre került a jogszabály szerinti (Korm. rendelet 36. § a) pontja szerinti előzetes tájékoztatási szakasz) államigazgatási szerveknek, partnereknek, települési önkormányzatoknak. Az előzetes véleményezési szakaszban a megkeresett szervek többsége válaszolt, a szakhatóságok, partnerek véleménye és a jogszabályi előírások alapján elkészült a véleményezési (egyeztetési) dokumentáció, mely az eljárásban részvételi szándékát jelző szakhatóságoknak megküldésre került véleményezésre. A szakhatóságok válasza megérkezett, ez ismertetésre került a Képviselő-testület részére.

A településrendezési eszközöknek a Bergmann-tó és környéke szabályozása érdekében kezdeményezett módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról a Képviselő-testület a 89/2016. (IX. 12.) önkormányzati határozatban döntött.

89/2016. (IX. 12.) önkormányzati határozat

 1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Bergmann tó és környéke szabályozása érdekében kezdeményezett módosításának véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket megismerte és elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett vélemények között eltérő vélemény egy volt, aminek megfelelően a dokumentáció javításra került.
 1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Bergmann tó és környéke szabályozása érdekében kezdeményezett módosítása véleményezési szakaszát lezárja és felkéri a polgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.
 1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Bergmann tó és környéke szabályozása érdekében kezdeményezett módosítása tervezetét jóváhagyásra alkalmasnak tartja, és annak véglegesített dokumentumait az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum kíséretében megküldi az állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal részére a záró szakmai vélemény kiadása érdekében.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester

Határidő: azonnal

*********

Felhívás - partnerségi egyeztetés

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és a további partnereket, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata – a 35/2016. (III. 30.) önkormányzati határozatával – elfogadta a Településszerkezeti tervben K-R övezetben szereplő ún. Bergmann tó és környezete terület-felhasználási egység vonatkozásában folyamatban lévő Településszerkezeti terv, továbbá Helyi építési szabályzat – Szabályozási terv módosítás véleményezési anyagát.

A tervmódosítással kapcsolatos részletes tájékoztatás, véleményezési anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.dunabogdany.hu községi honlapon. Db véleményezési dokumentáció.pdf

A fent ismertetett tervmódosítással kapcsolatban - a 42/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint – 2016. június 30-ig tehetik meg írásos javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken keresztül:

postacím: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

e-mail: info@dunabogdany.hu

Schuszter Gergely

polgármester

****

Felhívás - partnerségi egyeztetés

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és a további partnereket, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata – az 55/2015. (V. 11.) önkormányzati határozatával – a helyi építési szabályzatának egyszerűsített eljárásban történő módosítását határozta el, tekintettel arra, hogy a Szabályozási Tervlapon az ún. Vt-3 övezetbe kialakításra került, azonban a HÉSZ-ből kimaradt az új építési övezet szabályozása, ezzel a HÉSZ-t ki kell egészíteni.

A tervmódosítással kapcsolatos részletes tájékoztatás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.dunabogdany.hu községi honlapon.

Ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett tervmódosítással kapcsolatban - a 42/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint – 2015. július 14-ig tegyék meg írásos javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken keresztül:

postacím: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76., e-mail: info@dunabogdany.hu

HÉSZ-mód_Vt-3 velemenyezesi-1.pdf