Új tűzgyújtási és égetési szabályok

2015. május 18 - Kategória: Hírek

kompszon.jpgTisztelt Lakosaink!

 

Felhívjuk Dunabogdány község lakosságának figyelmét, hogy a közelmúltban megváltozott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a környezetvédelmi törvény vonatkozó előírásainak megfelelően, Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újraszabályozta a tűzgyújtás, égetés helyi feltételeit A rendelet 2015. május 15-től hatályos. Az új szabályok a következők:

Általános tűzgyújtási, égetési szabályok

13. §

 

 1. E fejezet alkalmazása szempontjából:
 • avar és kerti hulladék: lehullott lomb, fű, szár, levél, kaszálék, metszési hulladék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék);
 • külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdő­művelési, vízgazdálkodási, vagy művelés alatt nem álló természet közeli része;
 • belterület: lakott övezet, ideértve a zártkerti ingatlanokat is.

 

 1. A kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban hasznosítással, másodsorban komposztálással kell gondoskodni.

 

 1. A kerti hulladékot égetéssel történő ártalmatlanítása esetén előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1 talicskányi) adagokban történhet. Az ingatlan tulajdonosa (külön engedély nélkül) bármely belterületi dunabogdányi ingatlanán égethet kerti hulladékot, a jelen rendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartása mellett.

 

 1. Belterületen, Dunabogdány lakossága és a levegő tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok esetén március 1-től május 31-ig (2015. évben június 15-ig), valamint október 1-től november 30-ig terjedő időszakban, szerdai napokon 08:00 és 18:00 óra, valamint szombaton 08:00 és 14:00 óra között lehetséges. Kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat.

 

 1. Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás (> 15 km/óra) esetén tilos az égetés, tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad.

 

 1. Belterületen tüzet gyújtani csak a szomszédok előzetes tájékoztatása és túlzott zavarása nélkül lehet.

 

 1. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen idegen anyagot (kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot).

 

 1. A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és a környezet károsítása nélkül történhet.

 

 1. A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet) ne károsítsa.

 

 1. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. A helyi viszonyok alapján az önkormányzat is elrendelhet tűzgyújtási tilalmat.

 

 1. A kerti hulladék égetése kizárólag az ingatlan tulajdonosának tudtával és jóváhagyásával végezhető. Az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy végezheti, aki nem áll szeszesital, vagy egyéb, a cselekvőképességet befolyásoló anyag vagy szer hatása alatt.

 

 1. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést végző köteles a tüzet azonnal eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

 

 1. A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy megfelelő mennyiségű vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

 

 1. A helyben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell végrehajtani, közterületet, vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos.

 

 1. Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet eloltani, a parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - megszüntetni, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

 

 1. Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, köteles haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés után az égetést végző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a tűzoltóság megérkezéséig.

 

 1. Külterületen az irányított égetés megkezdése előtt az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.05.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti engedélyeztetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

 

 1. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

 

Korlátozó rendelkezések

13/A. §

 

 1. Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából légszennyező, bűzös, vagy tűzveszélyes segédanyag (pl.: benzin, gázolaj, hígító) használata.

 

 1. Belterületen tilos a lábon álló növényzet égetéssel történő megsemmisítése. Külterületen pedig tilos a zöld növényi részeket tartalmazó lábon álló növényzet égetése.

 

 1. Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt.

 

 1. Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres övezetén belül.

 

 1. Tilos a kerti hulladék égetése a véderdők és a helyi védelem alatt álló területeken.

 

 1. Ipari eredetű, kommunális és veszélyes hulladék égetése tilos.

 

 1. Az égetés a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, a látótávolságot nem csökkentheti.

 

 1. Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított szerv a község területén vízkorlátozást rendel el, vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás bármely okból szünetel, vagy korlátozott.

 

 1. Belterületen június 1. és szeptember 30. napja (2015. évben június 15. és szeptember 30. napja), valamint december 1. és február 28. napja között a kerti hulladék égetése tilos.

 

Tarló és lábon álló száraz növényzet irányított égetésére vonatkozó szabályok

13/B. §

 

 1. Tarló, illetve lábon álló száraz növényzet égetését csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt az OTSZ alapján a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltsége adja ki.

 

 1. Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság állásfoglalását, védett, Natura 2000 vagy ökológiai hálózat területén a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság állásfoglalását is.

 

Kérjük, hogy a megváltozott szabályokat alaposan tanulmányozzák és minden tűzgyújtás alkalmával a legnagyobb körültekintéssel járjanak el, ugyanis a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján amennyiben valaki a tűzgyújtási előírásokat megszegi és ezzel tüzet okoz, 100.000 – 3.000.000,- Ft tűzvédelmi bírsággal sújtható.

 

Polgármesteri Hivatal